I. modlitbová formácia:


- Osobná modlitba čerpajúca z prameňov sviatostného života
- pravidelná spoločná modlitba chvál pred Eucharistiou 1x do týždňa
- osobná modlitba počas všedného dňa
- snaha o život v Božej prítomnosti

II. Intelektuálna formácia:


- Spoločné štúdium Biblie
- Spoločné štúdium dokumentov Cirkvi, ako hlasu apoštolov
- Spoločné štúdium literatúry dôležitej pre špecifickú službu spoločenstva
- Zúčastňovanie sa niektorých členov na seminároch s tematikou, ktorá sa týka služby spoločenstva a referovanie poznatkov ostatným členom

III. formácia k budovaniu vzťahov:


- Spoločne strávený čas v rámci formačných víkendov či chatoviek s frekvenciou podľa dohody členov spoločenstva.

Formácia spoločenstva